Rowerowa Gra Miejska „Historia zapisana w kamieniu”

Na Kielczan czeka zupełnie nowe wyzwanie, 12 czerwca w ramach  Festynu Rodzinnego z Czas na Kielce odbędzie się organizowana przez aleszprycha.pl  i stowarzysznie mtb Kielce Rowerowa Gra Miejska „Historia zapisana w kamieniu”. Uczestnicy będą musieli wykazać się spostrzegawczością, bo zadania dotyczyć będą obiektów, które zapewne mijają dziesiątki razy nie przyglądając im się zbytnio it project management. W czasie gry przyda się spostrzegawczość, ponieważ zadaniem będzie odszukanie wskazanych elementów architektonicznych, wyszukiwanie, wypatrywanie i zbieranie informacji związanych z historią Kielc i wypełnienie Karty Gry, a na koniec odczytanie hasła.

Gra poprowadzi przez najstarszą część Kielc, szlakiem najcenniejszych kieleckich zabytków. Wiele z nich było świadkiem ważnych wydarzeń na przestrzeni wieków. Rowerowa Gra Miejska w formie zabawy przybliży cząstkę pasjonującej przeszłości Kielc.

Regulamin poniżej, a w skrócie…

1. Udział w Rowerowej Grze Miejskiej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, a te tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Udział jest bezpłatny.

3. Udział mogą wziąć Zespoły  2-5 osobowe – Rodziny, Zespoły 2-osobowe, Zawodnicy indywidualni na trasie.

4. Zgłoszenia Zespołów przyjmowane są drogą elektroniczną na adres aleszprycha@gmail.com do wyczerpania miejsc. 

Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, imię i nazwisko każdego Uczestnika,  pesel. Numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail Zespołu. W przypadku zawodnika jadącego indywidualnie zgłoszenie musi zawierać Imię i nazwisko Uczestnika, pesel, numer tel komórkowego oraz adres e-mail.
Zgłoszenia otrzymane przez Organizatorów po upływie terminu dokonywania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

Gra posiada limit: 40 zespołów Rodzin, 40 zespołów 2-osobowych i 40 zawodników indywidualnych. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów i Zawodników.

W temacie zgłoszenia proszę wpisać „Rowerowa Gra Miejska 12 czerwca 2016”

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Rowerowa Gra Miejska „Historia zapisana w kamieniu” Kielce 2016
Regulamin

Organizator:
-Portal Rowerowy aleszprcha.pl
-Akademia Rowerowa Velo
-Stowarzyszenie Czas na Kielce
Koordynator Gry : Agnieszka Gruszczyńska tel: 781 102 300

Termin i miejsce:
Rowerowa Gra Miejska „Historia zapisana w kamieniu”, zwana dalej „Grą” odbędzie się 12 czerwca 2016 roku (niedziela) w Kielcach jako część Festynu Rodzinnego z Czas na Kielce. Gra odbędzie się niezależnie od pogody.

Biuro Gry, start i meta:
Biuro Organizacyjne: Park Miejski im. S.Staszica.

Cel:
Zapoznanie uczestników gry z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi najcenniejszych kieleckich zabytów położonych w starej częsci miasta. Popularyzowanie historii Kielc poprzez zabawę.

Uczestnicy:
Uczestnikami Gry są osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie, zwane „Uczestnikami”, poruszające się na rowerach i są zorganizowane w 2 – 5 -osobowych ( rodziny i zespoły 2-osobowe w dowolnej konfiguracji)  zespołach /„Zespół”/, oraz zawodnicy indywidualni, zwani dalej „Zawodnikiem”.

Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Uczestnik jadący indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem Zespołu. Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.

Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest udział w Grze z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią.

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

Ogólne warunki uczestnictwa:
Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe.

Koszty:
Udział w Rowerowej Grze Miejskiej „Historia zapisana w kamieniu” 2016 jest bezpłatny.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia Zespołów przyjmowane są drogą elektroniczną na adres aleszprycha@gmail.com do wyczerpania miejsc. W temacie wiadomości musi być wpisane „”Rowerowa Gra Miejska 12 czerwca 2016”, w przypadku nie wpisania wskazanego tematu wiadomość może zostać odrzucona. 

Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, imię i nazwisko każdego Uczestnika oraz pesel. Numer telefonu komórkowego kontaktowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail Zespołu. W przypadku zawodnika jadącego indywidualnie zgłoszenie musi zawierać Imię i nazwisko Uczestnika, pesel, numer tel komórkowego oraz adres e-mail.
Zgłoszenia otrzymane przez Organizatorów po upływie terminu dokonywania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
Gra posiada limit: 40 zespołów Rodzin, 40 zespołów 2-osobowych i 40 zawodników indywidualnych. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów i Zawodników

Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
a. potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
b.Oświadczeniem każdego z uczestników, że: „mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Grze organizowanej przez portal rowerowy aleszprycha.pl, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 w Kielcach, podczas Festynu Rodzinnego z Czas na Kielce oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność”.
c. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
d. wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na opublikowanie wizerunku Uczestnika w mediach relacjonujących Grę, oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

Zasady Gry
1. Uczestnicy Gry poruszają się wyłącznie na rowerach zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Gra prowadzona jest przy ruchu otwartym Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Stwierdzone przez Organizatorów złamanie ww. zasad przez cały Zespół lub jego członka oraz Zawodnika oznacza dyskwalifikację całego Zespołu, Zawodnika i wykluczenie z dalszej Gry.
2. Członkowie Zespołu poruszają się i wykonują zadania razem.
3. Uczestnicy pobierają Karty Gry w Biurze Obsługi, jedna Karta na jeden Zespół, jedna Karta dla Zawodnika.
4. Uczestnicy wypełniają Karty Gry zgodnie z instrukcją.

Rozstrzygnięcie gry:
Uczestnicy muszą zdać Kartę Gry Organizatorowi w Biurze Obsługi na mecie z wpisanym prawidłowym hasłem w do godz. 15.30.
Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji.
Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16.00 na mecie.

Nagrody:
Zespoły i Zawodnicy którzy najszybciej dotrą na metę z prawidłowo rozwiązanym hasłem na Karcie Gry zostaną nagrodzeni. Informacje co do ilości nagrodzonych miejsc zostaną podane w osobnym komunikacie. Pośród wszystkich uczestników Gry zostaną rozlosowane upominki.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany regulaminu.

Komitet organizacyjny Gry Miejskiej

Posted in CIEKAWOSTKI and tagged .

Dodaj komentarz